Genel Konkordato Nedir? – Soru&Cevap

Genel Konkordato Nedir? – Soru&Cevap

Son günlerde “konkordato” deyimi hayatımıza sıkça girdi.


Hatta bazı alacak takiplerinde borçlu şirketin konkordato sürecinde olması sebebiyle alacak tahsilinde de bekleme halindeyiz.


Peki konkordato nedir? Ne zaman sona erer? Hangi hallere konkordato kararı etki etmez?
Yazımızda bu bazı sorulara cevap vermek istedik.


1.Konkordato Nedir?


İcra İflas Kanunu’nun (“Kanun”) 285. maddesinde konkordatonun tanımı yapılmıştır. Buna göre:


“Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir.”


Burada altını çizmemiz gereken bir durum söz konusudur.
Kanun’un 285. maddesi, 2018 yılında yayınlanan 7101 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir.Bu değişiklikle tacir olmayan kişilere de konkordato ilan edebilme hakkı tanınmıştır. Yani artık tacir olmayan şahıslar da borçlarını ödeyememe gerekçesiyle mahkemeden konkordato talebinde bulunabilecektir.


2.Konkordato Türleri Nelerdir?


Konkordato iyiye ayrılır:


(1) Resmi konkordato, Kanun’un öngördüğü esas ve usuller çerçevesinde yapılan konkordatoya denir.Resmi konkordato da üçe ayrılır; (i) genel (adi) konkordato, (ii) iflas içi konkordato ve (iii) malvarlığının terki suretiyle konkordato, olarak karşımıza çıkmaktadır.


(2) Özel konkordato ise, daha çok alacaklılar ile borçlunun, Kanun’un öngördüğü usuller dışında haricen anlaşmaları üzerine yapılan konkordato türüne denir.


Uygulamada daha çok genel konkordato karşımıza çıkmaktadır.


3.Konkordatoya Nasıl Başvurulur?


Adi Konkordato; borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan bütün borçluların başvurabildiği bir yoldur.


Borçlu, asliye ticaret mahkemesine başvurarak konkordato talebinde bulunabilir.
Yetkili asliye ticaret mahkemesi, iflasa tabi olan borçlu için borçlunun işlem merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme; iflasa tabi olmayan borçlu için ise, kendi yerleşim yeri mahkemesidir.


4.Konkordato Ne Kadar Sürer?


Başvuru ve başvuru belgelerinin eksiksiz olması halinde mahkeme 3 aylık geçici mühlet kararı (3 ay + 2 ay= en fazla 5 ay) verir.


Geçici mühletin amacı; borçluya süratle geçici hukuki koruma sağlamaya yöneliktir.


Geçici mühlet süresi boyunca, konkordato komiseri borçlu verilerini inceler. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde mahkeme, borçluya 1 yıllık kesin mühlet (konkordato kararı) verir. Bu süre en çok 6 aya kadar da uzatılabilir.


Borçlu mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren:(1) Rehin tesis edemez, (2) Kefil olamaz, (3) Taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, (4) İvazsız (karşılıksız) tasarruflarda bulunamaz. Söz konusu işlemlerin yapılması edilmesi halinde işlemler hükümsüz olur.


Borçlunun mali durumunun iyileşmesi halinde mahkeme kesin mühleti kaldırıp konkordato talebinin reddine karar verir.


5.Konkordato Halinde Alacaklılar Ne Yapabilir?


Borçlu aleyhine, rehinli alacaklar hariç amme alacaklarına ilişkin yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur.


Konkordato süresince alacaklılar, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarını da uygulayamaz.


6.Bazı Alacaklar İçin İstisna Var Mıdır?


İşçilerin ihbar ve kıdem tazminatları, işverenlerin iş hukukundan kaynaklanan bir takım borçları ile nafaka alacakları için özel bir düzenleme vardır.
Kanun’un 206. maddesinin birinci sırasında yazılı olan imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir.
Yani borçlunun konkordato ilan etmiş olması, bazı borçlar için icra takibi başlatılmasına engel olmaz.


7.Konkordatonun Feshi Mümkün Müdür?


Konkordatosu mahkeme tarafından onaylanan borçlunun, konkordato planında kararlaştırılan borçlarını zamanında ödemesi gerekir.
Aksi takdirde, kendisine ödeme yapılmayan her alacaklı, mahkemeye başvurarak borçlu hakkında konkordatonun feshini isteyebilir.

Oğuz Kara

(kara@oguzkara.av.tr)

Languages »

Bu internet sitesinde dolaşmaya devam etmek için çerez politikamızı kabul etmeniz gerekmektedir. Daha fazla bilgi

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close