Dijital Mecralar Komisyonu

Dijital Mecralar Komisyonu

Yepyeni bir oluşum olan Dijital Mecralar Komisyonu ile 28.07.2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile tanıştık.
7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) getirdiği düzenlemeleri bu yazımızda özetlemeye çalışacağız.


1. Dijital Mecralar Komisyonu’nun Amacı


Öncelikle düzenlemenin amacına değinmekte fayda vardır.


Dijital Mecralar Komisyonu neden kuruldu? Bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi için kurulduğu söylenebilecektir.


2. Dijital Mecralar Komisyonu’nun Faaliyetleri


Hayatımızın zamansal olarak büyük bir kısmını geçirdiğimiz dijital mecralarla ilgili olarak ilgili Dijital Mecralar Komisyonu, inceleme, görüşme, raporlama, tavsiye ve görüş bildirme işlemlerini ve bilgi belge isteme gibi işlemleri yapacaktır.


Dijital Mecralar Komisyonu’na inceleme, görüş bildirme gibi yetkiler verildiği ancak idari yaptırım uygulama yetkisi bulunmadığı görülmektedir. Bu nedenle Dijital Mecralar Komisyonu’nun daha çok “danışma” işlevi göreceği anlaşılmaktadır.


17 kişiden oluşan Dijital Mecralar Komisyonu, üye tam sayısının en az 1/3’ü ile toplanacak ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verecektir.


Dijital Mecralar Komisyonu şu görevlere sahiptir:


· Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan kanun teklifleri ile olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini kendi görev alanı yönünden inceleyerek görüş sunmak,

· İnternet kullanımının bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi konularında ve internet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konusunda görüş ve öneriler sunmak ve uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izlemek,

· İnternetin hukuka uygun kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirici etkinlik ve projeler yapmak.


Özellikle küçük yaştaki çocukları intihara sürükleyebilen tarzdaki oyunların engellenmesi konusunda Dijital Mecralar Komisyonunun kurulması olumlu olmuştur.


Bunun yanı sıra insanlar arasındaki ilişkilerin artık çoğunlukla internet ortamında olması sonucunda, kişisel hak ihlallerinin günümüzde çok sık şekilde yaşandığı internet ortamındaki ihlallerinin komisyonca incelenmesi ve bu ihlallerin önüne geçilmesi için kanunların yapılması sırasında komisyon tarafından görüş bildirilmesi usulü öngörülmesi artık dijital mecraların denetim altına alınmak istendiğini göstermektedir.


3. Dijital Mecralar Komisyonu’nun Yetkileri


Dijital Mecralar Komisyonun görevlerini yerine getirmek için sahip olduğu yetkileri şunlardır:


· Görevleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren içerik sağlayıcılar, erişim sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ile yerli veya yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek ve ilgililerden bilgi almak,

· Görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanmak,

· Gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanları fikirlerini almak üzere çağırmak.


Dijital Mecralar Komisyonu’nun çalışma usul ve esaslarına ilişkin olarak bu maddede hüküm bulunmayan hâllerde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri uygulanacağı belirtilmiştir.


Oğuz Kara

(kara@oguzkara.av.tr)

 

Languages »

Bu internet sitesinde dolaşmaya devam etmek için çerez politikamızı kabul etmeniz gerekmektedir. Daha fazla bilgi

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close